Pon 15 Kwi 2024

Wykorzystanie prognoz finansowych w planowaniu działalności przedsiebiorstwa

Większość decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie dotyczą przyszłości. Dotyczą one głównie budżetów działów jednostki gospodarczej. Przedsiębiorstwo, aby mogło racjonalnie funkcjonować powinno stosować takie metody wspomagające proces zarządzania, które obarczone są najmniejszym błędem, czyli są najbardziej dokładne. Do narzędzi wspomagających proces zarządzania zalicza się między innymi prognozowanie.

Wykorzystanie prognoz finansowych w planowaniu działalności przedsiebiorstwa

Ważnym pojęciem wykorzystanym w tym artykule będzie planowanie finansowe. "W większym znaczeniu, przez planowanie finansowe w skali przedsiębiorstwa rozumiemy zespół czynności zmierzających do określenia przyszłego, w ramach określonego horyzontu czasowego, stanu zasobów pieniężnych w przedsiębiorstwie umożliwiających realizację celów i potrzeb rozwojowych oraz jednocześnie zapewniających płynność finansową firmy. W szerokim sensie natomiast planowanie finansowe oznacza projekcję zjawisk ekonomicznych w ujęciu pieniężnym" (Komorowski 2001, s. 29).

Do zadań planowania finansowego zalicza się (Cieślak, 2003, s.252):

 • Wyznaczanie celów i zadań przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym,
 • Wiązanie podejmowanych decyzji z wielkościami finansowymi dotyczącymi wartości przedsiębiorstwa, jego wyników finansowych, majątku i kapitałów, należności i zobowiązań, itp.
 • Projekcję wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania,
 • Wykorzystanie planowania finansowego do oceny uzyskanych wyników.

Artykuł przedstawia:

 • Zastosowanie narzędzi prognozowania do analizowania i prognozowania składników sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych a także wskaźników sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Próbę wyboru optymalnej metody prognozowania składników sprawozdania finansowego.

Prognozowanie sprawozdań finansowych polega w głównej mierze na sporządzaniu sprawozdań pro forma. Sprawozdanie pro forma zawiera przewidywane wielkości poszczególnych składników bilansu. W powyższym artykule postaram się przedstawić najważniejsze metody prognozowania składników bilansu, rachunku zysku i strat.

Metoda średniego procentu od sprzedaży

Najprostszą i zarazem najczęściej wykorzystywana metodą prognozowania sprawozdania finansowego jest metoda procentu od sprzedaży (percentage of sales metod

W celu ominięcia tych założeń proponuję pewną modernizację metody procentu od sprzedaży, a mianowicie metodę średniego procentu od sprzedaży. Założenie jest takie samo, jak w metodzie procentu od sprzedaży, tzn., że wartość składników majątku: zarówno bilansu, jak i rachunku zysku i strat, zależy w głównej mierze od wielkości sprzedaży. Prognozę bilansu i rachunku zysków i strat można przedstawić w postaci następującego schematu:

Schemat 1. Konstrukcja prognozy bilansu i rachunku zysków i strat

Źródło: Opracowanie własne

W taki właśnie sposób dokonuje się prognozy poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

Należy określić, które pozycje występujące w sprawozdaniu finansowym są zależne, a które niezależne i w zależności od tego bądź należy określić ich udziały procentowe w przychodach ze sprzedaży w poszczególnych okresach obrachunkowych lub też zastosować prognozę na podstawie kilku wcześniejszych lat.

Poniżej znajdują się tabele przedstawiające rachunek zysków i strat oraz bilans na koniec 2004 r. oraz udziały procentowe pozycji w przychodach ze sprzedaży tych składników, które są zależne od przychodów ze sprzedaży.

Tabela 1. Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa X na koniec 2004r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych firmy X

Tabela 2.Bilans przedsiębiorstwa X na koniec 2004 r

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych firmy X

W prognozowaniu rachunku zysku i strat i bilansu składniki zostały podzielone na zależne i niezależne od przychodów ze sprzedaży, co zostało przedstawione w tabeli nr 3.

Do składników bilansu i rachunku zysków i strat niezależnych od przychodów ze sprzedaży można zaliczyć:

 • Amortyzację
 • Podatki i opłaty,
 • Przychody finansowe Składniki rachunku zysku i strat
 • Koszty finansowe,
 • Pozostałe przychody operacyjne,
 • Pozostałe koszty operacyjne,
 • Wartości niematerialne i prawne,
 • Rzeczowe aktywa trwałe,
 • Kapitał podstawowy, Składniki bilansu
 • Kapitał zapasowy.

Tabela 3. Zależność pozycji rachunku zysku i strat od przychodów ze sprzedaży

Udostępnij: