Pon 15 Kwi 2024

Poziomy informatycznego wspomagania controllingu - wyniki badań

Controlling, jak pamiętamy, obejmuje szereg różnych funkcji przekładających się na konieczność wykonania odpowiednich czynności (planowanie, kontrolowanie, przygotowywanie sprawozdań i informowanie). Czynności te odnoszą się do różnych aspektów controllingu: finansowego, inwestycyjnego, kosztów i wyniku.

Poziomy informatycznego wspomagania controllingu - wyniki badań

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, stopnia złożoności jego struktury oraz ilości przetwarzanych danych wyróżnić możemy trzy poziomy wspomagania controllingu:

  • proste - arkusze kalkulacyjne gł. MS Excel
  • średniego poziomu - funkcje wspomagające controlling zaimplementowane są w istniejących już w przedsiębiorstwie programach. Zwykle jest to oprogramowanie typu:
  1. FK
  2. Finanse
  3. Koszty
  4. Analizy finansowe
  • zaawansowane - wyspecjalizowane systemy wspomagania rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowania

Działalność działu controllingu jest zagadnieniem złożonym i ściśle zależnym od środków technicznych, jakimi dysponujemy. Ograniczenie do sytemu finansowego i arkusza kalkulacyjnego stawia pod dużym znakiem zapytania jakość informacji, które wykorzystuje się do podejmowania decyzji zarządczych. Wg sondy przeprowadzonej przez portal www.controlling.info.pl większość polskich controllerów zdanych jest na wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych:

Z pewnością o wyniku badań przesądziły koszty, jakie należy ponieść kupując i wdrażając specjalistyczne oprogramowanie wspomagające controlling, a z drugiej strony dostępność arkuszy kalkulacyjnych i stosunkowo duże zaawansowanie controllerów w użytkowaniu tego typu programów.

Wyniki ankiety powiązane są również z kolejnymi danymi reprezentującymi stopień zaawansowania we wdrażaniu "procontrollingowych" rachunków kosztów.

<tabela>

źródło: www.controlling.info.pl

Na uwagę zasługuje bardzo duży zakres stosowania rachunku kosztów pełnych. Niestety informacje z niego płynące można wykorzystać jedynie w wąskim zakresie, ponieważ sposób rozliczania kosztów obarczony jest zbyt mała "wiarygodnością", związaną z subiektywnym doborem kluczy podziałowych. Stosunkowo duży udział rachunku kosztów działań budzi pewne nadzieje. Wiadomo jednak, że nie może on być stosowany we wszystkich przypadkach. Dlatego 10% odpowiedzi wskazujących na rachunek kosztów działań uznać można za dobry wynik.

W dalszej części pracy obszar analizy został zawężony do systemów reprezentujących zaawansowany poziom wspomagania controllingu. Systemy te oparte są zwykle na różnych odmianach kosztów zmiennych.

 

Udostępnij: