Pon 15 Kwi 2024

Metody wyceny spółki do celów transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Właściwe przewidzenie efektów M&A już na etapie negocjacji gwarantuje transakcję zwieńczoną sukcesem. Niezbędna jest przy tym wiedza w zakresie wartości przedmiotu transakcji, wyliczona w raporcie z wyceny.

Metody wyceny spółki do celów transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Większość przypadków dotyczących procesu wyceny poprzedza tzw. due diligence, które polega na odpowiednim zbadaniu bieżącego stanu spółki celem określenia słabych i mocnych stron oraz zagrożeń i szans.

Punktem wyjścia w negocjacjach stron transakcji staje się rzetelnie przygotowany raport z wyceny spółki. Strona sprzedająca dąży do uzyskania maksymalnej ceny i osiągnięcia zwrotu kapitału, a stronę kupującą interesuje jak najniższa cena która wpłynie w przyszłości na zwiększenie korzyści finansowych.

Wiedzę w zakresie wartości spółki przewidzianą na dzień transakcji można wykorzystać również przy ocenie efektywności działań zarządczych. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa określona w dniu transakcji jest porównywana z jego wartością po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych.

Dobór metody wyceny jest uzależniony między innymi od takich czynników jak:

  1. celu wyceny;
  2. dostępności danych;
  3. uwarunkowań prawnych.

Cel wyceny jest bezpośrednio związany z motywami transakcji fuzji i przejęć. Jednym z motywów może być chęć wykorzystania okazji arbitrażowej w której nabywa się spółkę po cenie poniżej jej wartości. W tym przypadku wykorzystuje się metody majątkowe (np. metoda skorygowanych aktywów netto).

Innym motywem może być chęć przejęcia kontroli bez dokonania integracji. Kupujący jest zainteresowany możliwością poprawienia efektywności spółki i wprowadzając odpowiednie zmiany dąży do wzrostu jej wartości a finalnie sprzedaży jej po cenie wyższej niż cena zakupu. Najczęściej stosowane w takim przypadku  metody wyceny to dochodowe, które bazują na wartości przyszłej spółki.

Kolejnym motywem jest chęć doprowadzenia do efektu synergii łączonych przedsiębiorstw. W tej sytuacji kupujący liczy, że przejmowana spółka wpłynie na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa przejmującego. W tym przypadku stosuje się również metody dochodowe.

Problemem rynków rozwijających się jest dostępność danych rynkowych, gdzie ma miejsce ogromna liczba transakcji M&A, a rynek jest mało przejrzysty i dane z giełd cechuje duże odchylenia. Zdarza się, ze opłaca się zrezygnować z określonych metod wyceny niż doprowadzić do ryzyka związanego z niepewnym wynikiem.

W pewnych specyficznych sytuacjach mają zastosowanie uwarunkowania prawne, w których ustawodawca może zasugerować lub narzucić metodę wyceny. Dotyczy to w szczególności spółek osobowych. Wycena przewidziana dla danego przedsiębiorstwa może być również zawarta w umowie spółki.

Nie jest możliwe wskazanie w praktyce który z wymienionych motywów jest najistotniejszy i wybór metody wyceny powinien każdorazowo być dokonywany indywidualnie.  Więcej informacji na temat wycen spółek znajda Państwo na stronie: http://rzeczoznawcy.net.pl/uslugi-podstawowe/wycena-przedsiebiorstw/

Udostępnij: