Pon 15 Kwi 2024

Etapy wdrażania oprogramowania controllingowego

Wdrażając system wspomagania controllingu należy podejść do tego bardzo systematycznie i planowo.

Etapy wdrażania oprogramowania controllingowego

Kolejne etapy takiego procesu przedstawiają się następująco:

 • określenie wymagań i koncepcja systemu;
 • przygotowanie projektu;
 • budowa prototypu;
 • przygotowanie wersji "sprzedażnej";
 • wdrożenie;
 • właściwa eksploatacja;
 • wprowadzanie zmian i poprawek.

Poniżej postaram się przedstawić omówić czynności wykonywane na każdym z etapów.

Określenie wymagań

Przystępując do prac nad zinformatyzowaniem działu controllingu konieczne jest określenie niezbędnych funkcji (opcji), które powinny zostać zaimplementowane. Znaczący głos mają tu nie tylko controllerzy, ale również kierownicy poszczególnych centrów odpowiedzialności. Należy również określić sposób obsługi systemu oraz zapewnić integrację z innymi systemami (FK, Kadry, Koszty, Gospodarka Magazynowa).
Bardzo ważne jest określenie ram czasowych oraz zakresu odpowiedzialności, kar umownych itp.

Przygotowanie projektu

Po szczegółowym ustaleniu wymagań producent oprogramowania może już przystąpić do stworzenia projekt funkcjonalnego wszystkich podmodułów oraz technicznego projektu baz danych. Wraz z firmą zamawiającą software określa się projekt interface'u (wyglądy ekranów) oraz projektuje się raporty, zestawienia oraz inne wydruki.

Budowa prototypu

Etap budowy prototypu obejmuje przygotowanie "mini programu" uwzględniającego przyjęte standardy. Konieczne jest zaimplementowanie typowych funkcji oraz kluczowych wydruków. Analiza i ocena tak przygotowanego prototypu pozwala na wychwycenie różnic w zrozumieniu poszczególnych wymagań pomiędzy zamawiającym a twórcą oprogramowania.
Prototyp daje "ogólne wrażenie" i im jest staranniej wykonany, tym większa pewność, że na jego podstawie stworzony zostanie system zadowalający zamawiającego.

Przygotowanie wersji "sprzedażnej"

Kolejny etap obejmuje m.in.:

 • testowanie wewnętrzne (u producenta);
 • testowanie zewnętrzne (w specjalistycznych firmach testowych);
 • opracowanie instrukcji użytkowej;
 • opracowanie instrukcji technicznej;
 • przygotowanie licencji;
 • przygotowanie umowy sprzedaży;
 • określenie zasad obsługi posprzedażnej.

Wdrożenie

Etap wdrożenia właściwego wiąże się z koniecznością instalacji oprogramowania, konfiguracji sprzętu (serwery, stacje robocze, drukarki), oraz szkolenia użytkowników, obejmującego kolejno:

 • prezentację możliwości
 • wspólną pracę nauczyciela i ucznia
 • pracę nadzorowaną
 • pracę samodzielną

Wprowadzanie zmian

Zwykle zapomina się, że zakup oprogramowania, to wejście w długoletnią współpracę z jego twórcą. Związane jest to z koniecznością wprowadzania zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych oraz z nanoszenia poprawek. Nie istnieją bowiem programy bezbłędne, ale dobra współpraca pomiędzy firmą software'ową a użytkownikiem daje szansę na zminimalizowanie ewentualnych zagrożeń.

Sama informatyzacja również niesie zagrożenia, a wynikać one mogą m.in. z faktu, iż system może:

 • nie spełniać wymogów prawnych;
 • nie działać zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
 • nie zapewniać odpowiedniej spójności i bezpieczeństwa danych;
 • stanowić ograniczenie rozwoju.

 

Udostępnij: