Pon 15 Kwi 2024

Controlling dla menedżerów - Edward Nowak

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania.

Controlling dla menedżerów - Edward Nowak

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania.

Po przestudiowaniu książki czytelnik zdobędzie wiedzę o tym:

 • jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu,
 • jakie są koncepcje i ukierunkowania współczesnego controllingu,
 • jakie instrumenty stosuje się w controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym,
 • w jaki sposób controlling wspomaga osiąganie założonych celów działalności przedsiębiorstwa,
 • jaka jest baza informacyjna controllingu wspomaganego komputerowo.

Książka jest adresowana do:

 • menedżerów na różnych poziomach zarządzania,
 • specjalistów ds. controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • doradców i analityków biznesowych,
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych,
 • prezesów zarządu i dyrektorów przedsiębiorstw,
 • studentów kierunków ekonomicznych,
 • słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń. 

Spis treści

Słowo wstępne

1. Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem - Edward Nowak
1.1. Pojęcie i cel controllingu
1.2. Systemowe ujęcie controllingu
1.3. Funkcje controllingu
1.4. Rodzaje controllingu
1.5. Controlling a model biznesowy przedsiębiorstwa
Bibliografia

2. Organizacyjne aspekty controllingu - Zdzisław Kes
2.1. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
2.2. Rola i zadania controllera
2.3. Organizacja przepływu informacji controllingowej
2.4. Proces wdrażania controllingu
Bibliografia

3. Instrumenty controllingu strategicznego - Maria Nieplowicz
3.1. Istota controllingu strategicznego
3.2. Zrównoważona karta wyników
3.3. Rachunek kosztów - podejście strategiczne
3.4. Benchmarking
3.5. Budżetowanie kapitałów
Bibliografia

4. Instrumenty controllingu operacyjnego - Edward Nowak
4.1. Pojęcie i zakres controllingu operacyjnego
4.2. Rachunek marży pokrycia
4.3. Mierniki ekonomiczne a wskaźniki finansowe
4.4. Budżetowanie operacyjne
4.5. Rachunek kosztów - podejście operacyjne
Bibliografia

5. Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu - Alfred Szydełko
5.1. System informacyjny rachunkowości
5.2. Pojemność informacyjna sprawozdania finansowego
5.3. Księgi rachunkowe jako źródło informacji controllingowych
5.4. Dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb controllingu
Bibliografia

6. Rachunek odpowiedzialności w controllingu - Robert Kowalak
6.1. Istota rachunku odpowiedzialności
6.2. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności
6.3. Ośrodki odpowiedzialności za koszty
6.4. Ośrodki odpowiedzialności za wynik finansowy
6.5. Ośrodki odpowiedzialności za inwestycje
6.6. Ustalanie relacji między ośrodkami odpowiedzialności
Bibliografia

7. Controlling a zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa - Marcin Kowalewski
7.1. Zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa a system controllingu
7.2. Wybrane koncepcje zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
7.3. Aktywa niematerialne w systemach zarządzania dokonaniami i controllingu
7.4. Koncepcja Beyond Budgeting a controlling i zarządzanie dokonaniami
Bibliografia

8. Controlling zorientowany na procesy - Łukasz Szydełko
8.1. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie
8.2. Istota i zadania controllingu zorientowanego na procesy
8.3. Organizacja i wdrożenie controllingu zorientowanego na procesy
8.4. Raportowanie w controllingu zorientowanym na procesy
Bibliografia

9. Controlling projektów - Monika Łada
9.1. Specyfika controllingu projektów
9.2. Rachunek przychodów, kosztów i marż z projektów
9.3. Budżetowanie operacyjne projektów
9.4. Metoda wartości wypracowanej
Bibliografia

10. Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa - Marcin Wierzbiński
10.1. Przesłanki wdrożenia koncepcji zarządzania przez wartość
10.2. Istota i pomiar wartości przedsiębiorstwa
10.3. Mierniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa
10.4. Controlling strategiczny w zarządzaniu przez wartość
10.5. Controlling operacyjny w zarządzaniu przez wartość
10.6. Motywacyjne wspomaganie realizacji celów ukierunkowanych na tworzenie wartości
Bibliografia

11. Informatyczne wspomaganie controllingu - Zdzisław Kes
11.1. Istota i budowa systemu informacyjnego controllingu
11.2. Systemy informacyjne zarządzania w controllingu
11.3. Budowa bazy informacyjnej controllingu
11.4. Wdrażanie informacyjnego systemu controllingu
Bibliografia

12. Ocena i doskonalenie controllingu - Krzysztof Nowosielski
12.1. Przesłanki oceny controllingu
12.2. Istota oceny controllingu
12.3. Proces oceny controllingu
12.4. Wykorzystanie wyników oceny w doskonaleniu controllingu
Bibliografia

13. Controlling a zarządzanie ryzykiem - Piotr Bednarek
13.1. Przesłanki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
13.2. Istota i rodzaje ryzyka
13.3. Proces zarządzania ryzykiem
13.4. Integracja zarządzania ryzykiem i controllingu
13.5. Poziomy integracji oceny ryzyka i controllingu
Bibliografia

 

Udostępnij: