Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE

Studia Podyplomowe

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


   

 

 • Nazwa

  Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce

  Kierownik

  dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

  Adres

  Sekretariat Studium:
  adres: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 430,
  85-790 Bydgoszcz, pokój 304
  Elżbieta Łopatkowa – sekretarz studiów
  tel: 52-340-81-81; fax. 52 340-81-92
  e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

  Zapewniamy

  Studium gwarantuje:

  • autorski, unikalny program studiów
  • praktyczne podejście do omawianych zagadnień
  • dużą liczbę zajęć praktycznych (40% zajęć prowadzonych w laboratorium komputerowym!)
  • duży nacisk na rolę systemów informatycznych stosowanych w controllingu i rachunkowości
  • przekazanie doświadczeń z praktyki
  Cel

  Celem studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie przez absolwentów niezbędnej wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania systemów controllingu, budżetowania operacyjnego i rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów działań) oraz umiejętności stosowania ich w praktyce;
  • nabycie praktycznych umiejętności tworzenia systemów budżetowania operacyjnego i syste­mów rachunku kosztów działań (dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów komputerowych);
  • nabycie bądź doskonalenie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w kalkulacji kosztów i zysku oraz umiejętności analizy danych i interpretacji wyników generowanych przez systemy rachunkowości zarządczej i controllingu;
  • przygotowanie absolwentów do twórczego uczestnictwa w zespołach realizujących przedsięwzięcia wdrożeniowe z zakresu tworzenia i wdrażania systemów controllingowych.
  Adresaci

  Studium adresowane jest do:

  • kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów, kierowników), która chce poznać metody i narzędzia (w tym informatyczne) rachunkowości zarządczej i controllingu oraz zrozumieć w jaki sposób ich stosowanie może wpłynąć na ocenę sytuacji przed­siębiorstwa oraz pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji biznesowych;
  • kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i controllingu, dla których niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego;
  • projektantów i wdrożeniowców systemów rachunkowości zarządczej i controllingu;
  • wszystkich pozostałych osób pragnących poszerzyć wiedzę i nabyć umiejętności z zakresu projektowania systemów controllingu oraz stoso­wania w praktyce metod i narzędzi rachunkowości zarządczej.

  W studiach może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) dowolnego kierunku.

  Dyplom

  Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Controllingu i rachunkowości zarządczej w praktyce” podpisany Dziekana Wydziału Zarządzania i Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

  Materiały dydaktyczne

  Uczestnicy studiów otrzymują materiały dydaktyczne do wszystkich przedmiotów (głównie w formie prezentacji w Power Point). Po ukończeniu przedmiotu prowadzonego w formie laboratorium komputerowego otrzymują elektroniczne wersje arkuszy Ms Excel z prawidłowo rozwiązanym zadaniami.

  Informacje

  Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej:

  www.wz.utp.edu.pl