Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  CONTROLLING
KOLEGIUM ZARZĄDZANIA
#

Studia Podyplomowe

CONTROLLING

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA AKADEMIA EKONOMICZNA
IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH


   

 

 • Założenia studiów

  Studia są przeznaczone dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, obecnych i potencjalnych controllerów.

  Cel studiów
  • Kształcenie profesjonalnych kadr wszystkich szczebli kierowniczych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami podmiotów gospodarczych poprzez controlling.
  • Zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi i praktycznymi technikami, narzędziami i instrumentami zapewniającymi sukces ekonomiczny zarządzania.
  • Przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru planowania, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontrolowania i analizy finansowej, a służącą efektywnemu systemowemu zarządzaniu, czyli dla controllingu.
  • Wykształcenie u słuchaczy umiejętności praktycznych w korzystaniu z technik i narzędzi controllingu za pomocą odpowiednich ćwiczeń z wykorzystaniem programów komputerowych.
  Kierownik studiów

  prof. dr hab. Halina Buk

  Metody prowadzenia zajęć

  Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi (oprócz wykładów i konwersatoriów są realizowane zajęcia warsztatowo-treningowe) w trybie studiów dla pracujących (w soboty od 9.00 do 16.00).

  Świadectwo

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej - Kolegium Zarządzania w Katowicach na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz obrony pracy końcowej mającej walory aplikacyjne lub egzaminu.

  Kontakt
  AKADEMIA EKONOMICZNA im. KAROLA ADAMIECKIEGO
  ul. 1 MAJA 50
  40-287 KATOWICE
  tel. +48 / 32 - 259 84 21
  akademia@ae.katowice.pl
 • PROGRAM
  1. Istota controllingu jako metody zarządzania
  8 godz.
  9. System rachunku kosztów stałych i zmiennych
  12 godz.
  2. Rachunek zysków i strat
  4 godz.
  10. Analiza relacji Koszt-Wolumen produktu-Zysk
  16 godz.
  3. Polityka bilansowa przedsiębiorstwa
  12 godz.
  11. Podejście procesowe w zarządzaniu i system rachunku kosztów działań
  12 godz.
  4. Przepływy środków pieniężnych jako podstawowa kategoria ekonomiczna
  4 godz.
  12. Budżetowanie operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  16 godz.
  5. Planowanie jako podstawa wyjściowa controllingu
  16 godz.
  13. Budżetowanie kapitałowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  8 godz.
  6. Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu
  8 godz.
  14. System informacji menedżerskiej
  12 godz.
  7. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów
  12 godz.
  15. Controlling personalny
  4 godz.
  8. Tradycyjne systemy rachunku kosztów i wyników
  12 godz.
  16. Wykorzystanie techniki komputerowej w controllingu (ćwiczenia)
  12 godz.
  17. Seminarium
  8 godz.
     
     
 • WYKŁADOWCY

  Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej oraz innych uczelni posiadający duże doświadczenie praktyczne oraz specjaliści. Oto niektórzy z nich:

  1. prof. dr hab. Halina Buk
  - pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Katedra Rachunkowości),
  - specjalista naukowiec oraz praktyk z rachunkowości i finansów oraz ekonomiki przedsiębiorstw,
  - duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu finansami dużej spółki kapitałowej,
  - autorka lub współautorka ponad 50 prac naukowo-badawczych i usługowych z zakresu efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, analiz ekonomiczno-finansowych, wycen wartości przedsiębiorstw, planów biznesu i programów restrukturyzacji,
  - autorka lub współautorka 60 opublikowanych prac naukowych.
  2. dr Jan Brzóska
  - pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach (adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania),
  - doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu planowania operacyjnego oraz strategicznego,
  - wieloletni ekspert Ministerstwa Gospodarki w zakresie polityki przemysłowej oraz doradca zarządów spółek kapitałowych,
  - kierowanie i współudział w opracowaniu 11 programów restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa,
  - kierowanie i współudział w opracowaniu 23 planów biznesu, studiów wykonalności, planów strategicznych i dokumentacji prywatyzacyjnej,
  - autor lub współautor licznych publikacji i referatów (95 pozycji)

  3. prof. dr hab. Krystyna Jędralska
  - pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Katedra Zarządzania Strategicznego),
  - specjalista naukowiec i praktyk w zakresie analizy ekonomicznej, zarządzania strategicznego i controllingu,
  - autorka ponad 60 publikacji indywidualnych i zbiorowych
  ( w tym:
        1. Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1999
        2. Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1998
        3. SWOT jako instrument controllingu [w] Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Katowice 1997).

  4. dr Lucyna Poniatowska
  - pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Katedra Rachunkowości),
  - specjalista naukowiec oraz praktyk w zakresie rachunkowości finansowej i analizy finansowej (nagroda II stopnia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za pracę doktorską poświęconą rezerwom w polityce bilansowej przedsiębiorstwa,
  - autorka ponad 10 publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych.
  5. dr Bogusława Bek-Gaik
  - pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (adiunkt na Wydziale Zarządzania).